Osvojenie si základných biologických a lekárskych poznatkov pre filozofické riešenie základných bioetických problémov jednotlivca a ľudstva, ako umelé potraty, eutanázia, hraničných prípadov lekárskej terapie, určenia smrti, trestu smrti a ďalších.

Na seminároch sa prediskutujú názory viacerých autorov k daným témam, čo povedie k zvládnutiu zdôvodňovanej argumentácie.