Základné poznatky z teórie vyučovania slovenského jazyka a komunikačno-slohovej výchovy v reláciách s reflexiou študenta z hľadiska transformácie na pozíciu učiteľa slovenčiny pre sekundárne vzdelávanie. Na seminároch pôjde o základy reflexie a hodnotenie výučby podľa vybraných tematických oblastí (pozri ILP)