Predmet sa zaoberá športovou žurnalistikou v jej tlačenej, rozhlasovej, televíznej a internetovej

forme. Cieľom je spoznať špecifiká športovej žurnalistiky rovnako teoreticky, ako aj v praxi. Študent

by  mal  dosiahnuť  schopnosť  orientovať  sa  v  základnej  športovej  žurnalistickej  metodológii,

terminológii a byť pripravený zostaviť novinársky výstup zo športového podujatia.